02.09.2019

PILNE: Realizujemy analizy przedkomercjalizacyjne


W ramach prowadzonych przez nas działań związanych z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” możemy zlecić i sfinansować realizację wybranych analiz przedkomercjalizacyjnych, którymi mogą być objęte rezultaty Państwa prac naukowych i rozwojowych.

Analizy rynkowe, prawne, finansowe czy ryzyk mogą przyczynić się do podniesienia gotowości wdrożeniowej Państwa rozwiązań, technologii. Wnioski z analiz mogą potwierdzać słuszność przyjętego planu komercjalizacji, ewentualnie wskazywać nowe kierunki działań w celu skutecznego rynkowego zastosowania wyników badań.

Oferujemy pomoc w zakresie takich grup analiz jak: 

 • analizy gotowości wdrożeniowej (w tym ryzyk technologicznych i środowiskowych) wraz z analizą ścieżek komercjalizacji,
 • analizy rynkowe i prawne,
 • analizy prawno-patentowe wyników badawczych,
 • wycena IP warunkowana zainteresowaniem kontrahenta.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem w tym zakresie i dostrzegacie potrzebę przeprowadzenia takich prac to proszę o aplikację poprzez e-mail do Biura Spółki (innoagh@agh.edu.pl).

 

Zgłoszenie obejmować powinno:

 • Dane zgłaszającego
 • Tytuł rozwiązania 
 • Zdefiniowanie potrzeb w zakresie analiz przed komercjalizacyjnych
 • Uzasadnienie
 • W temacie maila proszę wpisać: Zgłoszenie Analizy Pogłębione II 2.0

Beneficjentami wsparcia w zakresie analiz pogłębionych mogą być pracownicy naukowi i doktoranci AGH pracujący nad urynkowieniem rezultatów badań należących do AGH.

Ze względu na fakt, iż dysponujemy ograniczonymi środkami oraz czasem kiedy możemy je wydatkować wspierać będziemy tylko wybrane rozwiązania. Zapraszamy więc do szybkiego zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie.

Informacje o projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0

 

RODO

Jednocześnie, w przypadku przekazania nam przez Państwa danych osobowych, informujemy co następuje:

Zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informuję że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-054) przy ul. Czarnowiejskiej 36 lok. C5-017, e-mail innoagh@agh.edu.pl, tel. : + 48 12 617 36 56 – dalej Administrator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wskazanym w niniejszym komunikacie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy. Po zakończeniu współpracy dane osobowe będą przechowywyane przez okres 3 lat, z wyłączeniem danych, których przechowywanie wymagają przepisy podatkowe. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania ewentualnego wsparcia w zakresie ww. działań.