13.11.2020

Realizujemy analizy przedkomercjalizacyjne – zgłoś potrzebę rozwoju swojego rozwiązania!


W ramach prowadzonych przez nas działań związanych z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na sfinansowanie  wybranych analiz przedkomercjalizacyjnych, którymi mogą zostać objęte rezultaty Państwa prac naukowych i rozwojowych. 

Wsparcie w postaci zakupu analizy może przynieść dla Państwa wiele wymiernych korzyści, m.in.:

 • podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej technologii,
 • wsparcie w procesie opracowanej strategii komercjalizacji, 
 • wskazanie nowych kierunków rozwoju w celu skutecznego rynkowego zastosowania wyników badań,
 • minimalizacja ryzyka niepowodzenia projektu technologicznego,
 • i wiele innych.

Proszę o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza: TUTAJ 

Nabór zgłoszeń na analizy ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Osobą do kontaktu w ramach procedury zbierania zgłoszeń na analizy jest Pani Marta Bulanda (e-mail: m.bulanda@innoagh.pl)

 

Klauzule RODO
W  przypadku przekazania nam przez Państwa danych osobowych, informujemy co następuje:
Zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informuję że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-054) przy ul. Czarnowiejskiej 36 lok. C5-017, e-mail innoagh@agh.edu.pl, tel. : + 48 12 617 36 56 – dalej Administrator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wskazanym w niniejszym komunikacie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy. Po zakończeniu współpracy dane osobowe będą przechowywyane przez okres 3 lat, z wyłączeniem danych, których przechowywanie wymagają przepisy podatkowe. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania ewentualnego wsparcia w zakresie ww. działań.