02.10.2020

Zaproszenie do składnia ofert Business Developer


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4, niniejszym zaprasza  do składania ofert na stanowisko Business Developera.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci pełnienia funkcji Business Developera, w ramach realizowanego programu  Inkubator Innowacyjności 4.0 w okresie realizacji projektu MNiSW.

Termin składania ofert upływa 12.10.2020 r. o godz. 12.00.

Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Pozostałe dokumenty: