30.09.2019

Ponownie zapraszamy do składania ofert - Studium wykonalności dla przenośnego analizatora oddechu


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu zawierającego opracowanie technicznego studium wykonalność dla wynalazku w kontekście przenośnego analizatora oddechu do wczesnej detekcji cukrzycy.

Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Pozostałe dokumenty: Oferta cenowa