04.10.2019

Zaproszenie do składania ofert - Raport analiza rynku i ścieżek komercjalizacji woda Redox


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu zawierającego analizę rynku dla wynalazku w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji oraz analizy rynku w zależności od zakresu produktów wprowadzanych na rynek dla wynalazku dotyczącego nowej metody pozyskiwania wody pitnej o szczególnych właściwościach związanych z obniżonym potencjałem Redox oraz wytwarzania na jej bazie napojów smakowych.

Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Pozostałe dokumenty: Oferta cenowa