04.06.2019

Informacja na temat zaproszenia do składania ofert - Ekspert ds. rozwoju nowego biznesu


Informacja na temat zaproszenia do składania ofert - Ekspert ds. rozwoju nowego biznesu
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym informuje, iż opublikowane w dn. 22.05.2019 r. zaproszenie do składania ofert na stanowisko Ekspert ds. rozwoju nowego biznesu (służące rozeznaniu rynku), zostaje nie rozstrzygnięte z uwagi na fakt, iż w terminie wpłynęła tylko jedna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił ponownie ogłosić zapytanie ofertowe, które zostanie opublikowane w najbliższym czasie.