25.03.2020

Oferta pracy projekt II 2.0 - na okres przedłużenia projektu


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju i Finansów w dn. 16.XI.2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020", niniejszym ponawia zaproszenie do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci pełnienia funkcji koordynatora prac przedwdrożeniowych i analiz, w ramach realizowanego projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 w okresie (3 miesięcy) przedłużenia projektu przez MNiSW.

Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Pozostałe dokumenty: