16.09.2019

Przedłużenie terminu składnia ofert na stanowisko Specjalista ds. rozwoju nowego biznesu


Termin składnia ofert na stanowisko Specjalista ds. rozwoju nowego biznesu opublikowany w dnia 2.09.2019 r. [link do ogłoszenia] zostaje przedłużony do dnia 20.09.2019 r. do godziny 13.00 

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją przez Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. programu MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju i Finansów w dn. 16.XI.2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020".