09.06.2020

Zaproszenie do składania ofert: analiza potrzeb konsumenckich trenażer głosu (technologia VR)


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu zawierającego analizę potrzeb konsumenckich w zdefiniowanych grupach docelowych dla wynalazku i usługi w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji.

Wykonawca winien znać metody wyszukiwania informacji oraz prowadzenia wywiadów pogłębionych z klientami– odbiorcami końcowymi produktów/usług celem zbadania rynku oferowanych produktów/usług. Dodatkowym atutem będzie znajomość branży VR (Virtual Reality) oraz branży szkoleniowej (w tym uczelni i publicznych instytucji szkoleniowych).

Dokumenty: Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Pozostałe dokumenty: OFERTA CENOWA