11.05.2020

Zaproszenie do składania ofert - Druk 3D


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu, którego efektem będzie ustalenie stanu wiedzy w zakresie druku 3D w szczególności w obszarze metali o wysokiej temperaturze topnienia oraz ceramiki.

Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Pozostałe dokumenty: OFERTA CENOWA