21.01.2020

Zaproszenie do składania ofert – raport z badania stanu techniki


Zaproszenie do składania ofert – raport z badania stanu techniki

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu z badania stanu techniki w literaturze patentowej (wynalazki + wzory użytkowe i przemysłowe) w zakresie budowy i zastosowania urządzeń (oraz ich kluczowych komponentów) służących do kontaktowych (przylgowych, stykowych) pomiarów temperatury gruntu i górotworu oraz zdalnego przesyłania pozyskiwanych w ten sposób danych z uwzględnieniem podziału na płytkie i głębokie otwory wiertnicze oraz pomiar temperatury gleby wraz z analizą ryzyka naruszenia praw osób trzecich na terenie Polski, krajów Europy w szczególności: Szwecji, Węgier, Słowacji, Niemiec i Islandii.

Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

 Pozostałe dokumenty: Oferta cenowa