28.05.2020

Zaproszenie do składania ofert: Szkolenie inwestycje kapitałowe (przedsiębiorczość akademicka)


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie w zakresie inwestycji kapitałowych i wybranych aspektów prawnych procesu kreowania przedsiębiorczości technologicznej w środowisku akademickich uczelni technicznej.


Dokumenty: Wszelkie szczegóły znajdują się w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT oraz w ZAŁĄCZNIKU: Program szkolenia

Pozostałe dokumenty: OFERTA CENOWA