Diagnosis and development of personal and interpersonal competencies

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO
 • Zwiększenie świadomości własnego potencjału, jak i obszarów rozwoju,
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia sprzyjające budowaniu relacji zawodowych i podnoszące efektywność pracy.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób chcących profesjonalnie wspierać proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy – w szczególności do kadry ośrodków innowacji, centrów transferu technologii, akademickich spółek celowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości,
 • brokerów technologii/innowacji,
 • osób wspierających procesy budowy spółek typu start-up/spin-off.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Podnosi świadomość własnych kompetencji oraz zgłębia obszary rozwojowe,
 • Potrafi dostosować metodę zarządzania konfliktem do charakteru sytuacji,
 • Potrafi określić wpływ kompetencji osobistych na efektywność pracy,
 • Rozpoznaje rolę inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu relacji zawodowych,
 • Wie, jak kontrolować własne zachowania i jego wpływ na innych (m.in. jak się skutecznie komunikować, radzić w trudnych sytuacjach interpersonalnych, przekazywać informację zwrotną – feedback, jak wygląda postawa asertywna),
 • Dzięki doskonaleniu umiejętności samoobserwacji uczestnik zwiększa efektywność
  w kontaktach interpersonalnych,
 • Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia do rozwoju sieci kontaktów i kształtowania
  profesjonalnego wizerunku personalnego (personal branding).
Opis szkolenia

Szkolenie pozwala uczestnikom zwiększyć świadomość własnych kompetencji, jak i obszarów rozwojowych. Na podstawie diagnozy cech i kompetencji istotnych z punktu widzenia pracy zawodowej (przeprowadzonej za pomocą testu psychologicznego) uczestnik otrzymuje informację na temat swojego potencjału i możliwych obszarów doskonalenia. Powiązanie formy miniwykładów z formą warsztatową (m.in. symulacje sytuacji interpersonalnych) umożliwia praktyczne wykorzystanie zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy.

Program szkolenia
 1. Diagnoza cech i kompetencji istotnych z punktu widzenia podejmowania roli zawodowej (sesja testowa).
 2. Sesja feedbacku – udzielenie indywidualnej informacji zwrotnej na temat wyników testu.
 3. Świadomość kompetencji osobistych a efektywność w pracy.
 4. Rola inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu relacji zawodowych.
 5. Metody skutecznej komunikacji.
 6. Symulacje trudnych sytuacji interpersonalnych.
 7. Personal branding i budowanie sieci kontaktów.
Eksperci szkolenia

dr Marzena Staszkiewicz, dr inż. Katarzyna Klimkiewicz, dr Wojciech Kowalik

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe.

UWAGA

Szkolenie poprzedzone jest diagnozą – każdy z uczestników otrzymuje link do profesjonalnego testu, następnie jego wyniki są analizowane przez psychologa. Podczas szkolenia przeprowadzana jest indywidualna rozmowa mająca na celu uświadomienie cech osobowych oraz rozwój zawodowy.

Active
Training date
Na zamówienie
Training price 8900 zł netto/grupa
Place/Form Zdalnie
Ilość uczestników 6-12
Rodzaj szkolenia Zamknięte
Przebieg szkolenia Diagnoza (1 godzina) + 2 x 4,5 godziny
Zapytaj o szkolenie a.dygas@innoagh.pl
1/KOiI/Z/2021