Ochrona własności intelektualnej – kompendium wiedzy niezbędnej

Cel projektu szkoleniowego
 • Przekazanie wiedzy na temat źródeł prawa własności intelektualnej.
 • Zdefiniowanie i przybliżenie rożnych dóbr własności intelektualnej powstających w toku prowadzenia działalności naukowej, gospodarczej czy zawodowej.
 • Ukazanie istoty i zakresu ochrony prawnej, a także, w tym kontekście, swobody prowadzonej własnej działalności twórczej, zarówno dla dóbr chronionych prawem autorskim (utwory), jak i dla dóbr własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe).
 • Wskazanie zasad odpowiedzialności w przypadku naruszenia cudzych praw własności intelektualnej i okoliczności związanych z dochodzeniem własnych praw do pracy twórczej.
 • Wskazanie ochrony wspomagającej twórczość – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o ochronie baz danych.
Przeznaczenie szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do brokerów innowacji, osób zajmujących się transferem technologii,
twórców własności intelektualnej, studentów, doktorantów, przedsiębiorców.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • posiada znajomość głównych źródeł prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w przedmiocie ochrony prawami własności intelektualnej;
 • ma wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony prawem autorskim, a także przepisów rozstrzygających komu przysługują prawa autorskie zależnie od sytuacji w jakiej stworzono utwór;
 • zna różnicę pomiędzy prawem autorskim majątkowym i osobistym, ma wiedzę na temat możliwego wykorzystania cudzych utworów bez naruszania praw autorskich;
 • zna pojęcie patentowalnego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz znaku towarowego, a także posiada wiedzę na temat zasad uzyskiwania i zakresu ochrony tych dóbr, w tym międzynarodowej;
 • posiada umiejętność rozpoznania sytuacji naruszenia własnych praw własności intelektualnej przez podmioty trzecie oraz środków prawnych możliwych do wykorzystania w takim przypadku.
Opis szkolenia

Szkolenie pozwala brokerom innowacji i osobom odpowiedzialnym za rozwój akademickiego biznesu zrozumieć uwarunkowania uzyskiwania ochrony prawami własności intelektualnej twórczości pracowników naukowych. Daje ono możliwość prawidłowej identyfikacji stworzonych dóbr, co pozwala na dopasowanie właściwego reżimu prawnego ochrony oraz zastosowanie właściwej procedury wewnętrznej i działań zewnętrznych umożliwiających skuteczne uzyskanie prawa w Polsce i poza nią. Nabyta wiedza pozwoli na prawidłowe rozpoznanie problemów prawnych w relacji twórca – instytucja naukowa, co pozwoli uniknąć sporów mogących wystąpić na etapie uzyskiwania ochrony, prowadzenia komercjalizacji czy też podziału korzyści z niej wynikających.

Program szkolenia
 1. Pojęcie własności intelektualnej i jej miejsce w systemie prawa oraz źródła prawa:
  1. Umowy międzynarodowe
  2. Prawodawstwo na poziomie UE
  3. Polskie ustawodawstwo i akty wykonawcze.
 2. Ochrona prawem autorskim:
  1. Pojęcie utworu
  2. Wyłączenia spod ochrony
  3. Ustalenie podmiotu uprawnionego
  4. Prawa osobiste a majątkowe
  5. Dozwolone korzystanie z cudzych utworów
  6. Programy komputerowe
 3.  Ochrona wynalazku:
  1. Zasady uzyskiwania ochrony, procedura, zakres i czas trwania ochrony
  2. Międzynarodowe systemy ochrony
 4.  Wzór użytkowy a wzór przemysłowy:
  1. Przedmiot ochrony, reguły dotyczące uzyskiwania ochrony, zakres i czas trwania ochrony
  2. Kwestia ochrony międzynarodowej
 5.  Znak towarowy:
  1. Cel posiadania
  2. Reguły dotyczące uzyskiwania ochrony, zakres i czas trwania ochrony
 6.  Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej:
  1. Odpowiedzialność cywilna
  2. Odpowiedzialność karna
 7.  Uzupełnienie ochrony:
  1. Ustawa o ochronie baz danych
  2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ekspert szkolenia

Łukasz Wściubiak – Rzecznik patentowy

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe.

Ended
Training date
30 marca 2022 r.
Training price 590 zł netto
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 6 godzin
Zapytaj o inny termin a.dygas@innoagh.pl
3/OWI/03/2022