Protection of intellectual property in scientific research projects

Cel projektu szkoleniowego
 • Przekazanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej w zewnętrznie finansowanych projektach badawczych.
 • Zdefiniowanie i przybliżenie rożnych dóbr własności intelektualnej powstających w toku prowadzenia działalności w ramach realizacji projektów naukowo-badawczych.
 • Ukazanie istoty i zakresu ochrony prawnej wyników realizowanych projektów badawczych, zarówno dla dóbr chronionych prawem autorskim (utwory), jak i dla dóbr własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe).
 • Wskazanie przykładowych regulacji co do praw własności intelektualnej dla wiedzy wnoszonej do projektu oraz wiedzy stworzonej.
Przeznaczenie szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do naukowców, twórców własności intelektualnej, studentów, doktorantów, przedsiębiorców, jak również osób wspierających proces transferu technologii.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • posiada znajomość głównych źródeł prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w przedmiocie ochrony prawami własności intelektualnej;
 • ma wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony prawem autorskim, a także przepisów rozstrzygających komu przysługują prawa autorskie zależnie od sytuacji w jakiej stworzono utwór;
 • zna różnicę pomiędzy prawem autorskim majątkowym i osobistym, ma wiedzę na temat możliwego wykorzystania cudzych utworów bez naruszania praw autorskich;
 • zna pojęcie patentowalnego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz znaku towarowego, a także posiada wiedzę na temat zasad uzyskiwania i zakresu ochrony tych dóbr, w tym międzynarodowej;
 • posiada umiejętność rozpoznania konsekwencji zapisów umownych w zakresie praw własności intelektualnej co do wiedzy istniejącej oraz wyników projektu.
Opis szkolenia

Szkolenie pozwala osobom realizującymi projekty naukowo badawcze zrozumieć uwarunkowania uzyskiwania ochrony prawami własności intelektualnej wyników projektu. Daje ono możliwość prawidłowej identyfikacji stworzonych dóbr, co pozwala na dopasowanie właściwego reżimu prawnego ochrony oraz zastosowanie właściwej procedury wewnętrznej i działań zewnętrznych umożliwiających skuteczne uzyskanie prawa w Polsce i poza nią. Nabyta wiedza pozwoli na prawidłowe rozpoznanie problemów prawnych w relacji pomiędzy partnerami w projekcie oraz instytucją finansującą, co pozwoli uniknąć sporów mogących wystąpić na etapie uzyskiwania ochrony, prowadzenia komercjalizacji czy też podziału korzyści z niej wynikających.

Program szkolenia
 1. Zawiązanie współpracy projektowej
  • pomysł na projekt – jak postępować w negocjacjach
  • wiedza wnoszona i jej zabezpieczenie
  • ustalenie zasad współpracy i kwestia IP na tym etapie

 

 1. Realizacja projektu
  • identyfikacja wnoszonej wiedzy
  • reguły podziału praw do IP – umowa finansująca
  • reguły podziału praw do IP – umowa partnerska/konsorcjum
  • znak towarowy partnera – uwaga na używanie
  • identyfikacja wyników projektu
   1. Ochrona prawem autorskim:
    • pojęcie utworu
    • wyłączenia spod ochrony
    • ustalenie podmiotu uprawnionego
    • prawa osobiste a majątkowe
    • dozwolone korzystanie z cudzych utworów
    • programy komputerowe
   2. Ochrona wynalazku:
    • ustalenie podmiotu uprawnionego
    • zasady uzyskiwania ochrony, procedura, zakres i czas trwania ochrony
    • międzynarodowe systemy ochrony
   3. Wzór użytkowy a wzór przemysłowy:
    • przedmiot ochrony, reguły dotyczące uzyskiwania ochrony, zakres i czas trwania ochrony
    • kwestia ochrony międzynarodowej

 

 1. Po zakończeniu projektu
  • trwałość projektu a utrzymywanie ochrony patentowej
  • kwestia wiedzy powstałej „przy okazji” (sideground)

 

 1. Przykładowe zapisy z umów o finansowanie i umów konsorcjum.
Ekspert szkolenia

Łukasz Wściubiak – Rzecznik patentowy

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe.

Active
Training date
Na zamówienie
Training price 690 zł netto
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 9:00-16:00
Zapytaj o inny termin a.dygas@innoagh.pl
1/OWI2/11/2023