Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacja rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Cel projektu szkoleniowego
 • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań,
 • Zapoznanie z możliwymi modelami komercjalizacji badań, w tym przez pryzmat gotowości technologicznej, zakresu zaangażowania twórców, przyszłych korzyści dla komercjalizacji i ryzyk z tym związanych,
 • Pokazanie, jak przygotować rezultaty badawcze oraz zespół twórców do bezpiecznej i skutecznej komercjalizacji,
 • Pokazanie, jak przygotować się do negocjacji,
 • Wyposażenie brokerów w narzędzia wspierające tworzenie analiz rynkowy, ofert technologicznych, tworzenie zapisów umownych i proces negocjacji.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom planującym zacząć pracę związaną z transferem wiedzy i technologii uniwersyteckich oraz pracownikom centrów transferu technologii wspierających komercjalizację uczelnianych wyników badań na początkowym etapie ich rozwoju zawodowego. Ze szkolenia mogą skorzystać także osoby, które chcą uporządkować i ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Potrafi zidentyfikować właścicieli praw majątkowych do rezultatów badawczych i wskazać na odpowiedni sposób zabezpieczenia ich pod kątem użytkowania przez uczelnię,
 • Potrafi zaproponować właściwe formy ochrony rezultatów badawczych,
 • Potrafi doradzić twórcom w zakresie planu ochrony patentowej w kontekście dalszych/przyszłych prowadzonych badań, z wykorzystaniem stanu techniki i w powiązaniu z planem komercjalizacji,
 • Potrafi przygotować plan komercjalizacji wyników badań i dostosować go zarówno do planów badawczych twórców, jaki i potrzeb potencjalnych odbiorców,
 • Potrafi w odpowiednim momencie zaproponować odpowiednią umowę zabezpieczającą, ułatwiającą, towarzyszącą procesowi komercjalizacji (poufności, MTA, czasowej wyłączności, promesę),
 • Wie, jak za pomocą dostępnych mu narzędzi przygotować analizę stanu techniki, wstępną analizę potencjału rynkowego z uwzględnieniem wskazania i charakterystyki rynków docelowych, przygotować i ocenić pod kątem korzyści i ryzyk umowę licencyjną / sprzedaży,
 • Potrafi wspierać i rozwijać myślenie systemowe w zakresie planowania rozwoju wynalazku z korzyścią dla procesu komercjalizacji z uwzględnieniem wskaźników ewaluacji jednostek naukowych,
 • Potrafi wspierać i rozwijać myślenie systemowe w zakresie planowania przyszłych projektów badawczych z uwzględnieniem potrzeb procesu transferu wiedzy i technologii.
Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkować wiedzę słuchaczy w zakresie podstawowych, a zarazem kluczowych zagadnień w procesie udostępniania i komercyjnego wykorzystania rezultatów badawczych, uzyskiwanych przez uniwersyteckich badaczy i należących do uczelni. Celem szkolenia jest zostawienie słuchaczom wielu praktycznych porad i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy brokera technologii – specjalisty w zakresie dysponowania uczelnianą własnością intelektualną. Wiedza teoretyczna zostanie poparta licznymi przykładami praktycznego jej wykorzystania. W szczególności drugi dzień szkolenia będzie miał wymiar praktyczny – na konkretnych przykładach pokażemy, jak uzbroić brokera w wiedzę i narzędzia wspierające proces komunikacji z potencjalnym odbiorcą oraz proces negocjacji umów komercjalizacyjnych.

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Wyniki badan naukowych jako własność intelektualna będąca podstawą procesu transferu wiedzy i technologii.
 2. Właściciele praw majątkowych do rezultatów badawczych.
 3. Umowy zabezpieczające prawa na rzecz uczelni oraz regulujące kwestie dysponowania tymi prawami.
 4. Formy ochrony prawnej rezultatów badawczych oraz planowanie tej ochrony, z uwzględnieniem planów publikacyjnych i planów badawczych zespołu twórców.
 5. Rodzaje komercjalizacji vs korzyści, ryzyka i zaangażowanie twórców.
 6. Formy możliwej ekonomicznej eksploatacji praw do własności intelektualnej.
 7. Co tak naprawę sprzedajemy w procesie komercjalizacji.
 8. Check list – czyli co powinno się znaleźć w umowie komercjalizacyjnej.
 9. Co z tą wyceną – co powinna zawierać, jak ją zrozumieć i wykorzystać w procesie negocjacji.
 10. Transfer wiedzy i technologii a ewaluacja jednostek naukowych – język korzyści dla pracowników naukowych oraz władz uczelni.

Dzień 2:

 1. Czego naukowiec może oczekiwać od brokera, czego broker może oczekiwać od twórcy.
 2. Jak przygotować stan techniki .
 3. Jak ocenić poziom gotowości technologicznej.
 4. Jak przeprowadzić analizę odbiorców i rynków zbytu.
 5. Jak przygotować ofertę technologiczna i jak ją dostosowywać do poszczególnych odbiorców.
Ekspertki szkolenia

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał oraz dr Renata Bartoszewicz

Oczekiwane przygotowanie od słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe

Ended
Training date
8 i 10 czerwca 2021 r. - szkolenie zamknięte
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 2 dni x 6 godzin
3/KB/06/2021