Development and implementation projects through the university lens

Cel projektu szkoleniowego
 1. Przygotowanie uczestników do przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów badawczo wdrożeniowych, w tym do:
  • racjonalnego formułowania wskaźników, przez pryzmat sposobów ich osiągania,
  • planu komercjalizacji,
  • oceny możliwości ochrony prawnej rezultatów projektu,
  • określenia „backgroundu”,
  • kształtowania zapisów umów konsorcjalnych, ze szczególnym naciskiem na sprawy związane z zarządzaniem rezultatami działalności badawczo-rozwojowej oraz własnością intelektualną powstałą w projekcie.
 2. Omówienie na przykładach umów konsorcjalnych.
 3. Omówienie na przykładach potencjalnych zagrożeń związanych z trudnościami w osiągnięciu i utrzymaniu wskaźników projektowych, w szczególności tych związanych z ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją i wdrożeniem rezultatów projektowych.
 4. Inne praktyczne aspekty pisania wniosków grantowych, realizacji i rozliczania projektów, czyli jak uniknąć najczęstszych błędów, z uwzględnieniem źródeł finansowania.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane brokerom innowacji, osobom zajmującymi się transferem technologii, twórcom własności intelektualnej oraz osobom odpowiedzialnym za rozwój akademickiego biznesu bazującego na wynikach działalności naukowej, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z tego zakresu.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik potrafi:

 • ocenić możliwość ochrony prawnej rezultatów projektu,
 • odnieść się potencjalnych odbiorców rezultatów projektu z uwzględnieniem specyfiki branży/rynku,
 • odpowiednio zaproponować i przygotować wskaźniki w projektach badawczo rozwojowych i okołowdrożeniowych,
 • zaproponować plan komercjalizacji rezultatów projektu oraz określić ryzyka z tym związane,
 • zaproponować sposób zarządzania backgroundem w projekcie i po jego zakończeniu w procesie wdrażania rezultatów projektu,
 • odnieść się / zaproponować zapisy umowy konsorcjum dotyczące ochrony i dysponowania rezultatami projektu, wyników badań i dostosować je zarówno do planów badawczych zespołu naukowego i możliwości zaangażowania się twórców w ten proces, jaki i potrzeb potencjalnych odbiorców oraz specyfiki branży/rynku, którego dotyczy komercjalizowana innowacja,
 • określić potencjalne ryzyka projektowe.
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. Szybki przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych i okołowdrożeniowych, w których mogą wziąć udział uczelnie bądź uczelniane startupy (nowa perspektywa finansowa, infrastruktura badawcza FS i MEIN, NCBiR, FNP).
 2. Przygotowanie do realizacji projektów – czas, zasoby, wskaźniki, projekty w partnerstwie.
 3. Wskaźniki projektowe (produktu, rezultatu, przychodowe) – przykłady, interpretacja, sposoby dokumentowania.
 4. Znaczenie trwałości projektów.
 5. Realizacja projektów w schemacie pomocy publicznej, monitorowanie wykorzystania infrastruktury.
 6. Kontrole i audyt projektu.
 7. Ryzyko projektowe – rodzaje, określanie stopnia ważności, zapobieganie i ograniczanie ryzyka.
 8. Narzędzia i metodologia przy ocenie możliwości ochrony prawnej rezultatów projektu.

Dzień 2

 1. Z jakich narzędzi i metod korzystać do oceny potencjalnych odbiorców rezultatów projektu z uwzględnieniem specyfiki branży/rynku.
 2. Plany komercjalizacji rezultatów projektowych z uwzględnieniem korzyści, ryzyka i zaangażowania twórców.
 3. Co z tym backgroundem – jak go ujawnić, jak go udostępnić, jak zdefiniować sposób wykorzystania, potencjalne problemy.
 4. „Must have” i „Nice have” – czyli co powinno i może znaleźć się w umowie konsorcjum.
 5. Case study i Q&A – w tym praca/dyskusja na przykładach własnych uczestników.
Ekspertka szkolenia

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, dr Renata Bartoszewicz, mgr Paweł Moń

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
 • Podstawowa wiedza z zakresu własności intelektualnej, transferu technologii, przedsiębiorczości.
 • Posiadanie laptopa, aby móc wykonywać ćwiczenia m.in. z użyciem baz patentowych.
Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy min. 15 – osobowej.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

W ramach szkolenia organizator nie zapewnia noclegu.

Ended
Training date
30-31 marca 2023 r.
Training price 1460 zł netto
Place/Form Kraków, ul. Kawiory
Ilość uczestników 15-25
Czas trwania szkolenia 2 dni
Zapytaj o szczegóły a.dygas@innoagh.pl
1/PR/03/2023