Financial and legal considerations for IP transfer in science-business agreements

Cel projektu szkoleniowego
 • Nabycie wiedzy i umiejętności opracowywania modeli współpracy nauka-biznes (zlecenia badawcze, zlecenia cennikowe, projekty B+R, w tym w konsorcjach), w kontekście praw do gospodarczego korzystania z własności intelektualnej – Foreground’u IP i Background’u IP,
 • Nabycie wiedzy i umiejętności wyceniania poszczególnych składników współpracy nauka-biznes, w tym składnika komercjalizacji (transferu IP).
Przeznaczenie szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się:

 • transferem technologii oraz komercjalizacją, przede wszystkim brokerom technologii, brokerom innowacji,
 • przygotowywaniem oraz redagowaniem projektów naukowo-przemysłowych, w szczególności w zakresie praw do własności intelektualnej,
 • przygotowywaniem ofert, umów dotyczących zleceń badawczych (badań zleconych).
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zdobycia umiejętności opracowywania modeli współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W szczególności szkolenie kładzie nacisk na zasady transferu własności intelektualnej – Background’u i Foreground’u IP. Szkolenie daje możliwość nabycia wiedzy w zakresie szacowania/obliczania wartości poszczególnych składników współpracy nauka-biznes, tj. np. badań zleconych, badań cennikowych, projektów B+R, jak i komercjalizacji wynikającej z tej współpracy. Ponadto szkolenie daje możliwość zapoznania się z przykładowymi zapisami umów współpracy nauka-biznes, w zakresie praw do wyników zleceń badawczych/badań cennikowych, projektów itp.

Opis szkolenia

Szkolenie bazuje na wiedzy i doświadczeniu trenera zdobytych w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów wdrożeniowych (S2B, B2B), audytów innowacji, a także komercjalizacji wyników badań naukowych do gospodarki.

W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany szereg praktycznych informacji dotyczących modeli współpracy pomiędzy nauką a biznesem, w kontekście praw do własności intelektualnej (do Foreground’u IP i Background’u IP). Słuchacze zdobędą wiedzę na temat tworzenia oferty cenowej zleceń badawczych, zleceń cennikowych, projektów B+R realizowanych na styku nauka-biznes, w tym szacowania praw do Foreground’u IP i Background’u IP (komercjalizacji).

Program szkolenia
 1. Rodzaje własności intelektualnej.
 2. Rodzaje współpracy nauka-biznes (zlecenia, projekty, komercjalizacja).
 3. Proces, metodologia identyfikowania i wyceny poszczególnych składników współpracy nauka-biznes (zleceń, projektów B+R).
 4. Proces, metodologia wyceny praw do własności intelektualnej niezbędnej do realizacji projektów/zleceń – Background’u IP oraz praw do własności intelektualnej opracowanej w ramach współpracy – Foreground’u IP.
 5. Podstawy metodologii wycen własności intelektualnej metodą kosztową, porównawczą i dochodową na potrzeby komercjalizacji wyników współpracy nauka-biznes.
 6. Analiza zapisów umów badań zleconych, projektów B+R, projektów nauka-biznes w zakresie praw do własności intelektualnej i zapłaty za te prawa.
 7. Case study na bazie danych od uczestników lub trenera.
Ekspert szkolenia

dr inż. Tomasz Marciniszyn

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
 • Podstawowa wiedza z zakresu własności intelektualnej, transferu technologii, przedsiębiorczości.
 • Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe.
Active
Training date
Zapytaj o termin
Training price 490 zł netto
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 9:00-14:00
Zapytaj o inny termin a.dygas@innoagh.pl
2/UFP/00/2023