Valuation of intellectual and legal property for technology transfer

Cel projektu szkoleniowego
 • zdefiniowanie metod wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP),
 • przekazanie wiedzy na temat istotnych danych związanych z wyceną,
 • ukazanie praktycznych aspektów budowania prognoz finansowych (biznes planu) na potrzeby wycen,
 • szczegółowe omówienie wyceny metodą dochodową,
 • omówienie istoty dyskontowania w metodzie dochodowej,
 • analiza struktury IP.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla brokerów technologii, w tym pracowników centrów transferu technologii, spółek celowych wspierających komercjalizację uczelnianych wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz dla osób zajmujących się szeroko pojętą przedsiębiorczością, którzy związani są z transferem wiedzy i technologii.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnicy podczas szkolenia zdobędą wiedzę na temat metod wycen, zasadności (i czasu) przeprowadzania wyceny w procesie transferu technologii, przygotowania danych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny, jak i samego kalkulowania/szacowania wartości WNiP (wyceny) metodą dochodową. Szkolenie pozwoli osobom zajmującym się komercjalizacją wiedzy i technologii, np. brokerom technologii, na zdobycie umiejętności czytania i korzystania z wycen, jak i ich samodzielnego wykonywania. Szkolenie da wiedzę pozwalającą wybrać metodę wyceny dla danego, zdefiniowanego procesu komercjalizacji.

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie metodologii wyceny WNiP (szacowania wartości WNiP) jako elementu procesu transferu technologii (komercjalizacji). Szkolenie bazuje na wiedzy praktycznej.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione porady i narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy związanej z komercjalizacją rezultatów badawczych.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do metodologii wycen WNiP.
 2. Analiza potencjału komercyjnego WNiP – jej elementy i znacznie w wycenie.
 3. Metody wycen (kosztowa, dochodowa, rynkowa, mieszana) – zalety, wady, stosowalność.
 4. Etapy wyceny metodami dochodowymi.
 5. Ustalenie poziomu ryzyka i analiza stopy dyskonta.
 6. Struktura wartości wyceny – wartość WNiP w wycenie.
 7. Biznes plan (źródła danych finansowych do wyceny), budowanie biznes planu.
 8. Praktyczne aspekty budowania prognoz finansowych na potrzeby wycen.
 9. Założenia do wyceny metodą dochodową.
 10. Przeprowadzenie wyceny w arkuszu kalkulacyjnym.
 11. Podsumowanie.

 

Ekspert szkolenia

dr inż. Tomasz Marciniszyn

Oczekiwane przygotowanie od słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe

Active
Training date
Na zamówienie
Training price 690 zł netto
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 6 godzin
Zapytaj o inny termin a.dygas@innoagh.pl
4/WIP/11/2023