Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-054) przy ul. Czarnowiejskiej 36 lok. C5-017, e-mail innoagh@agh.edu.pl, tel. : + 48 12 617 36 56. (dalej „Administrator”).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są: 

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu:  

 • realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia,
 • realizacji działań marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe,
 • realizacji działań marketingowych pocztą tradycyjną.

 

W powyższych przypadkach, dane będą przetwarzane odpowiednio: 

 • przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli stanowią one podstawę przetwarzania,
 • w zakresie zawarcia i realizacji umowy – przez okres jej obowiązywania, a także po jego ustaniu, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego,
 • w zakresie przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę – do czasu jej cofnięcia.
 • w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę – do czasu jej wycofania.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do Administratora.