Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Do naszych kluczowych wartości zaliczamy:

 • Kreatywne partnerstwo
 • Sprawność działania (racjonalność działania, transparentność)
 • Zdolność do interdyscyplinarnych projektów
 • Dogłębne zrozumienie uwarunkowań innowacji
 • Docenianie ludzi przedsiębiorczych

Misją INNOAGH jest tworzenie akademickich startupów technologicznych i rozwijanie biznesu opartego na wiedzy oraz nowoczesnych technologiach.

ENG.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH is a limited liability company operating since 2010, whose sole owner is the AGH University of Science and Technology in Krakow.

Our key values include:

 • Creative partnership
 • Efficiency of operations (rationality of operations, transparency)
 • Capacity for interdisciplinary projects
 • In-depth understanding of the innovation environment
 • Appreciation of entrepreneurial people

INNOAGH’s mission is to create academic technology startups and develop business based on knowledge and modern technologies.

Our operational activities revolve around three domains:

Creating technology start-ups
INNOAGH’s task is to commercialize indirectly the results of scientific research and development work carried out at AGH through the establishment and acquisition of shares in spin-off companies. INNOAGH supports inventors, substantively and organizationally, in creating companies based on innovative academic technologies and inventions. The INNOAGH team, together with a team of scientists, creates the new venture’s business model, IP protection policy, strategy for its development, relations with investors and industry partners.

Development work and innovative projects
The Cracow Center for Innovative Technologies INNOAGH was also established to build a lasting relationship between science and business. Through cooperation with various institutions and experts, INNOAGH effectively combines innovative technologies and knowledge developed at the University with the needs of industry. INNOAGH carries out a wide range of commissioned research and pro-innovation services (e.g. Innovation Vouchers for SMEs) for businesses using expert knowledge and laboratory facilities, not only those of the University’s home institution.

Technology business competence center
INNOAGH also offers a number of training courses, workshops in the field of entrepreneurship with a particular focus on the commercialization of intellectual property through the construction and development of technology start-ups.

Nasza działalność operacyjna koncentruje się wokół trzech domen:

 1. Kreowanie technologicznych start-upów

  Zadaniem INNOAGH jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w AGH poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach spin-off. INNOAGH wspiera wynalazców, merytorycznie i organizacyjnie, w tworzeniu przedsiębiorstw bazujących na innowacyjnych akademickich technologiach i wynalazkach. Zespół INNOAGH wspólnie z zespołem naukowców kreuje model biznesowy nowego przedsięwzięcia, politykę ochrony IP, strategię jego rozwoju, relacje z inwestorami oraz partnerami branżowymi.

 2. Prace rozwojowe i projekty innowacyjne

  Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH zostało również powołane w celu budowania trwałej relacji pomiędzy nauką a biznesem. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami oraz ekspertami INNOAGH skutecznie łączy innowacyjne technologie i wiedzę powstałą w Uczelni z potrzebami przemysłu. INNOAGH realizuje szeroki wachlarz badań zleconych oraz proinnowacyjnych usług (np. Bony na Innowacje dla MŚP) dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem wiedzy ekspertów oraz zaplecza laboratoryjnego, nie tylko macierzystej Uczelni.

 3. Centrum kompetencji biznesu technologicznego

  W swojej ofercie INNOAGH realizuje również szereg szkoleń, warsztatów z zakresu przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji własności intelektualnej w drodze budowy i rozwoju start-upów technologicznych.

Jeśli zatem

 • Masz pomysł, nie wiesz co dalej z Twoim projektem?
 • Chcesz rozpocząć współpracę z cenioną uczelnią techniczną i wejść na wyższy poziom rozwoju Twojej firmy?
 • Potrzebujesz do swojego zespołu eksperta naukowego, partnera?
 • Chcesz porozmawiać o swoim modelu biznesowym?
 • Zamierzasz udoskonalić technologicznie Twój produkt?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ofert i kontaktu z naszym zespołem.

Poznajcie nasz zespół

Dominik Kowal
Prezes Zarządu
Marta Gorczowska
Projekty badawcze i innowacyjne
Aneta Dygas
Przedsiębiorczość akademicka
Justyna Topolska
Rozwój nowego biznesu
Agnieszka Okoń
Biuro spółki
Współpracujący z INNOAGH w zakończonym projekcie "Strefa Pomysłodawcy":
Ludmiła Frydrych
Menedżer Inkubacji
Magdalena Prorok
Ekspert doradca. Ekspert recenzent
Arkadiusz Szmal
Ekspert Doradca. Ekspert Recenzent

Partnerzy

Klienci

 • Datacomp sp. z o.o.
 • Doradztwo Sportowe MIELCARSKI GRZEGORZ
 • Forum Inicjatyw Informatycznych sp. z o.o.
 • Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o.
 • IBS Poland Sp. z o.o.
 • Interform Piotr Sozański
 • KIRCHHOFF Polska sp. z o.o.
 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
 • Tatrzański Park Narodowy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zakład Metalowy WB Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek spółka jawna