„Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla”

Usługa realizowana w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi Priorytetowej: ” Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Bon na innowacje
Zrealizowane
Przedział czasowy 2020-2021
Zleceniodawca Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA